กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การประชุมบุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำ ส่วนหอสมุดกลาง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลีสารสนเทศ ได้มีการประชุมบุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำ ส่วนหอสมุดกลาง นำโดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ และนางวีระวรรณ พราพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนหอสมุดกลาง เพื่อระดมความคิดในการวิเคราะห์ ระบุ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำส่วนหอสมุดกลาง ซึ่งได้ปัจจัยความเสี่ยงประจำส่วนหอสมุดกลาง ๕ ปัจจัย ๓ ด้าน คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎระเบียบ และด้านกลุยุทธ์ และในการนี้ได้มีผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมด้วยเพื่อหารือในการจัดทำรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง 11024703_436061649888140_7317390704957911778_n 11074993_436061643221474_1576760197709371499_n 11080959_436061653221473_2467348039598903897_n 11083627_436061636554808_3266428051032361697_nประจำ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ(กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย