กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ซึ่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มีปัจจัยเสี่ยงเดิม ๒ ด้าน คือ ด้านการเงิน และด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยความเสี่ยงเดิม ๒ ปัจจัย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่อง ขาดกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติขาดกลไกในการดำเนินการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน (PDCA ) (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน) S__10149923S__10149926 S__10149927 S__10149928

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย