กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

นำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมินระดับความเสี่ยง คือ risk matrix ให้กับส่วนงาน สำนักทะเบียนและวัดผล

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.ณ ห้องสำนักทะเบียนและวัดผล C ๓๐๐ อาคารเรียนรวม กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้านำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมินระดับความเสี่ยง คือ risk matrix ให้กับส่วนงาน สำนักทะเบียนและวัดผล และถือว่าเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน KM for RM ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ส่วนงาน สำนักทะเบียนและวัดผล ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยง มจร11188395_448896311938007_1815654482864308398_n11200625_448896321938006_4982498962904069587_n11174935_448896288604676_7398681546492686210_n   11208670_448896308604674_895645793465830690_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย