กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สถาบันภาษา

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม ทางสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมการจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อทำความเข้าใจ และระบุความเสี่ยงในด้านต่างๆ ในการนี้มีกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักตรวจสอบภายใน นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ ได้ให้ความรู้และจัด Workshop โดยมี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา มจร ได้ระดมความคิดเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาองค์กรต่อไป11204962_448902718604033_8156316380346917032_n 11150574_448902758604029_6243687671082679982_n1975086_448902885270683_4518899402974377690_n11011105_448902881937350_4820644951341689013_n  11188257_448902868604018_7586114238990487725_n11150631_448902871937351_1612270131908332511_n 11173362_448902838604021_1544839659629798102_n 11178285_448902858604019_8244380073904131299_n  11193267_448902848604020_1341688230316134239_n 11193274_448902808604024_2884241180184021853_n 11196347_448902828604022_4298980639093403838_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย