กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน จัด Workshop ที่ชื่อว่า “ตั้งเกณฑ์ให้ชัด วัดให้ตรง พอร์ตลงตาราง จัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง” ให้กับส่วนงาน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุม วงศ์ผดุงเกียรติ อาคารบรรณาคาร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน จัด Workshop ที่ชื่อว่า “ตั้งเกณฑ์ให้ชัด วัดให้ตรง ลงตาราง จัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง” ให้กับส่วนงาน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเครื่องมือในการประเมินค่าของปัจจัยความเสี่ยง นำไปพัฒนาจาก Risk Management มุ่งสู่การเป็น Learning Organization11188256_448913455269626_5299983068642681214_n10647159_449858378508467_948465717052077677_n  11204886_449858448508460_6900434411162457328_n10997469_449858385175133_2292377870460740215_n 11045288_449858405175131_8100586850551647101_n10622904_449858381841800_2080370307558434157_n 11173335_449858391841799_6091938019509437813_n 11178287_449858375175134_9021543508237240891_n 11180296_449858395175132_2146529553398102106_n 11182047_449858481841790_4083658561070835499_n   11209389_449858388508466_2378307408158019772_n 11210432_449858478508457_4743710992345089472_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย