กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การบริการให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในระบบการเงินและบัญชี วิทยาเขตสุรินทร์

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ให้ในรูปแบบการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เพื่อการรับรู้ จำกัดและควบคุมผลกระทบ ลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น สร้างกระบวนการควบคุมภายในที่ดี ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตสุรินทร์ นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบsurin1 surin2 surin3 surin4 surin5 surin6 surin7 surin8

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย