กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการบริหารความเสี่ยง มจร ให้กับผู้บริหาร และบุคลากร ประจำส่วนงาน สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนงาน  องการบริหารความเสี่ยง มจร ใ
 ไ้ด้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ เรื่ห้กับผู้บริหาร และบุคลากร ประจำส่วนงาน โดยกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ทำหน้าที่กระบวนกร เพื่อสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแนะนำ และให้ข้อมูลระบบการบริหารความเสี่ยง มจร เพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอน ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

12039702_510549902439314_7032652896082451821_n 12038201_510549899105981_250589458189627683_n 12004721_510549905772647_7521781702776417238_n 12042728_510549909105980_5572177330484019037_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย