กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง วิทยาเขตอุบลราชธานี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13077007_587393241421646_3865727831074848722_n 13087528_587393071421663_8861101926593147622_n 13087547_587393054754998_4062613316931075737_n 13087594_587393234754980_2267957413912336197_n

ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกลุ่ม ๒ ท่าน คือ ๑. ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วข.นครสวรรค์ และ ๒. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย