กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

ระดมความคิด ในการประเมิน และจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง นำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่วนงาน วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

13177128_595413480619622_2291540353478020634_n 13221676_595413477286289_1759681675041607104_n

ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง A ๔๐๐ ส่วนงาน วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้จัด workshop เพื่อระดมความคิด ในการประเมิน และจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง นำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย