กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ หลักสูตร

13232883_599437573550546_5679021919621638368_n 13241296_599437563550547_4775690690012754843_n 13245499_599437470217223_2709286841327004893_n 13255997_599437613550542_6536629707101033283_n 13263903_599437453550558_8365866212715922239_n

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ หลักสูตร 
ตามโครงการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ 
ภาคเช้า ได้มีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ และขอบเขตในการเข้าตรวจสอบหลักสูตร ทั้ง ๕ หลักสูตร 
ภาคบ่าย ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับผู้บริหาร บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย