กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย

S__26902531 S__26902532 S__26902533 S__26927107 S__26927108 S__26927109 S__26927110 S__26927111 S__26943505 S__26943506 S__26951775

ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย 
ตามโครงการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ 
ภาคเช้า ได้มีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ และขอบเขตในการเข้าตรวจสอบหลักสูตร ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย
ภาคบ่าย ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับผู้บริหาร บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย