กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย(สันติศึกษา) และเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรภาคพิเศษ คณะพุทธศาสตร์

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย(สันติศึกษา) และเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรภาคพิเศษ คณะพุทธศาสตร์ 
ตามโครงการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ 
ภาคเช้า ได้มีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ และขอบเขตในการเข้าตรวจสอบหลักสูตร ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย (สันติศึกษา)
ภาคบ่าย ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับผู้บริหาร บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย