กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

11 22 33 44 55 66 77 88 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1077

ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกลุ่ม ๓ ท่าน คือ ๑. ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วข.นครสวรรค์ ๒. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน และ ๓. นางสาวอโนทัย บุญทัน กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง (แห่งใหม่) ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย