กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

S__23412876

สำนักงานตรวจสอบภายในพร้อมให้ความรู้แก่ทุกหน่วยงานใน มจร ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการทั่วประเทศ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

หากส่วนงานไหน ส่วนกลาง กอง สำนัก ศูนย์ สถาบัน วข. วส. หร. นวบ. ที่ไหนต้องการให้สำนักงานตรวจสอบภายในอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถติดต่อกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายในได้ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๘๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย