กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

13507266_1405431226149257_73134876449752584

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย