กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกระบวนการ ของกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้ง ๑/๒๕๖๐

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนงาน สถาบันภาษา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำสถาบันภาษา ได้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และวิเคราะห์ ระบุ ปัจจัยความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๗ ปัจจัย ๒ ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านกลยุทธ์ เพื่อนำไปประเมิน จัดลำดับ และแผนบริหารความเสี่ยง ต่อไป Read More »

กิจกรรมการติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ หลังจากเข้ารับการอบรม “บริหารอย่างไร ให้ไกลความเสี่ยง” มีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อยอดการบริหารความเสี่ยงไปได้อีกขั้น ด้วยการมีผู้รับผิดชอบหลักที่เป็น กระบวนกรเพื่อสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้เอง โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง มาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง ที่ได้จากการระบุ วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงร่วมกัน และนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำวิทยาเขตแพร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Read More »

ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์”

ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกระบวนการ ของกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย