กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

รายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์”

satisfaction RM

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย