กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์”

Report RM

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย