กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: ดาวน์โหลด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้ง ๑/๒๕๖๐

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ Read More »

กิจกรรมการติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ หลังจากเข้ารับการอบรม “บริหารอย่างไร ให้ไกลความเสี่ยง” มีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อยอดการบริหารความเสี่ยงไปได้อีกขั้น ด้วยการมีผู้รับผิดชอบหลักที่เป็น กระบวนกรเพื่อสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้เอง โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง มาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง ที่ได้จากการระบุ วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงร่วมกัน และนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำวิทยาเขตแพร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย