กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: ดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตนครราชสีมา

วันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง    วิทยาเขตนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อฝึกอบรมการจัดทำระบบควบคุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ๒. เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานของสำนักงานวิทยาเขต สำนักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ และศูนย์บัณฑิต โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชสีมาภรณ์  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตนครราชสีมา พร้อมทั้งมีวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “บริหารอย่างไร  ให้ห่างไกลความเสี่ยง” โดย พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และวิทยากรกลุ่ม บรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “”ตั้งเกณฑ์ให้ชัด วัดให้ตรง ลงตาราง จัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง” เรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๘”  โดย ๑.นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ๒. ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วส.นครสวรรค์ ๓. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ... Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง “เพื่อสร้างความสำเร็จ” ส่วนงาน สถาบันภาษา มจร

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนงาน สถาบันภาษา ร่วมกับ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ        การบริหารความเสี่ยง “เพื่อสร้างความสำเร็จ” ให้กับผู้บริหาร และบุคลากร ของส่วนงาน สถาบันภาษา มจร นำโดยท่านวิทยากร             ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มจร ท่านให้ข้อคิดในการทำงานไว้ว่า “เราจะปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการทำงานให้ลดลง แต่กระบวนการทำงานเหมือนเดิม หรือจะคงไว้ซึ่งเป้าหมายเดิม แต่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น” Read More »

บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน ระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/ วิทยาลัย/คณะ โดย ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน ระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/ วิทยาลัย/คณะ โดย ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ Read More »

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสั่ง 630_2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยอาจารย์นเรศ สถิตยพงศ์ และอาจารย์สายพิรุณ เพิ่มพูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มจร. ก.ย.2557 มจร Risk 02conclusion workshop seminar RM Read More »

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

1สรุปผล(ภาพรวม) 2.นิยามปัจจัยเสี่ยง 3สรุปผล(บัณฑิตวิทยาลัย) 4สรุปผล(กองวิชาการ) 5สรุปผล(กองกลาง) 6สรุปผล(สำนักงานตรวจสอบภายใน) 7สรุปผล(กองคลังและทรัพย์สิน) 8สรุปผล(กองแผนงาน) 9สรุปผล(กองกิจการนิสิต) 10สรุปผล(สำนักงานประกันคุณภาพ) 11สรุปผล(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 12สรุปผล(สำนักงานทะเบียนและวัดผล)   Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย