กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนงาน สถาบันภาษา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำสถาบันภาษา ได้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และวิเคราะห์ ระบุ ปัจจัยความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๗ ปัจจัย ๒ ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านกลยุทธ์ เพื่อนำไปประเมิน จัดลำดับ และแผนบริหารความเสี่ยง ต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย