กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: แกลเลอรี่

การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการบริหารความเสี่ยง มจร ให้กับผู้บริหาร และบุคลากร ประจำส่วนงาน สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนงาน  องการบริหารความเสี่ยง มจร ใ  ไ้ด้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ เรื่ห้กับผู้บริหาร และบุคลากร ประจำส่วนงาน โดยกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ทำหน้าที่กระบวนกร เพื่อสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแนะนำ และให้ข้อมูลระบบการบริหารความเสี่ยง มจร เพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอน ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ Read More »

การบริการให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในระบบการเงินและบัญชี วิทยาเขตสุรินทร์

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ให้ในรูปแบบการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เพื่อการรับรู้ จำกัดและควบคุมผลกระทบ ลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น สร้างกระบวนการควบคุมภายในที่ดี ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตสุรินทร์ นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ Read More »

ประชุมบริหารความเสี่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลางเป็นประธาน

ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐น. มีการประชุมบริหารความเสี่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลางเป็นประธาน ร่วมกับกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มาให้ KM และขั้นตอนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงที่เป็นความรับผิดชอบของกองกลาง คือ การจัดทำเเผนพัฒนาบุคคลากร ————————————– ขอบคุณแหล่งข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน Read More »

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันศูกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง มจร รายงาน Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย