กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันศูกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง มจร รายงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย