กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์”

ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกระบวนการ ของกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์”

ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกระบวนการ ๑๓ ท่าน ณ ห้องประชุม ๑ และห้องประชุม ๒ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๖ รูป/คน จาก ๒๙ ส่วนงาน ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค  #ผลการดำเนินการ ๑. เป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ มีผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนกลาง (ส่วนงานระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย/คณะ หรือกอง หรือส่วนงานเทียบเท่ากองในสำนักงานอธิการบดี) จำนวน ๒๒ ส่วนงาน  ภูมิภาค (วิทยาเขต) จำนวน ๗ ... Read More »

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกระบวนการ ๕ ท่าน คือ ๑.นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ๒.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วข.นครสวรรค์ ๓. นางสาวพัทยา สิงห์คำมา กลุ่มงานตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผล ๔.นางสาวอโนทัย บุญทัน กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน ๕.นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

สำนักงานตรวจสอบภายในพร้อมให้ความรู้แก่ทุกหน่วยงานใน มจร ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการทั่วประเทศ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ หากส่วนงานไหน ส่วนกลาง กอง สำนัก ศูนย์ สถาบัน วข. วส. หร. นวบ. ที่ไหนต้องการให้สำนักงานตรวจสอบภายในอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถติดต่อกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายในได้ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๘๖ Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกลุ่ม ๓ ท่าน คือ ๑. ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วข.นครสวรรค์ ๒. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน และ ๓. นางสาวอโนทัย บุญทัน กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง (แห่งใหม่) ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง Read More »

การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย(สันติศึกษา) และเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรภาคพิเศษ คณะพุทธศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย(สันติศึกษา) และเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรภาคพิเศษ คณะพุทธศาสตร์  ตามโครงการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ  ภาคเช้า ได้มีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ และขอบเขตในการเข้าตรวจสอบหลักสูตร ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย (สันติศึกษา) ภาคบ่าย ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับผู้บริหาร บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป Read More »

การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ตามโครงการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ  ภาคเช้า ได้มีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ และขอบเขตในการเข้าตรวจสอบหลักสูตร ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ภาคบ่าย ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับผู้บริหาร บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย