กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

กิจกรรมการติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ หลังจากเข้ารับการอบรม “บริหารอย่างไร ให้ไกลความเสี่ยง” มีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อยอดการบริหารความเสี่ยงไปได้อีกขั้น ด้วยการมีผู้รับผิดชอบหลักที่เป็น กระบวนกรเพื่อสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้เอง โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง มาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง ที่ได้จากการระบุ วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงร่วมกัน และนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำวิทยาเขตแพร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย