กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย

ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย  ตามโครงการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ  ภาคเช้า ได้มีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ และขอบเขตในการเข้าตรวจสอบหลักสูตร ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ภาคบ่าย ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับผู้บริหาร บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป   Read More »

การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ หลักสูตร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ หลักสูตร  ตามโครงการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ  ภาคเช้า ได้มีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ และขอบเขตในการเข้าตรวจสอบหลักสูตร ทั้ง ๕ หลักสูตร  ภาคบ่าย ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับผู้บริหาร บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป   Read More »

การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๙ หลักสูตร

ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๙ หลักสูตร  ตามโครงการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ  ภาคเช้า ได้มีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ ในการเข้าตรวจสอบหลักสูตร ทั้ง ๙ หลักสูตร  ภาคบ่าย ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับผู้บริหาร บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป Read More »

ระดมความคิด ในการประเมิน และจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง นำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่วนงาน วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง A ๔๐๐ ส่วนงาน วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้จัด workshop เพื่อระดมความคิด ในการประเมิน และจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง นำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป   Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย

ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกลุ่ม ๒ ท่าน คือ ๑. ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วข.นครสวรรค์ และ ๒. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องเรียน โซน B ๔๐๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา Read More »

โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง วิทยาเขตอุบลราชธานี

ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกลุ่ม ๒ ท่าน คือ ๑. ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วข.นครสวรรค์ และ ๒. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี Read More »

โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) วิทยาเขตแพร่

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาเขตแพร่ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกลุ่ม ๒ ท่าน คือ ๑. ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วส.นครสวรรค์ และ ๒. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารหอสมุดเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ Read More »

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตนครราชสีมา

วันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง    วิทยาเขตนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อฝึกอบรมการจัดทำระบบควบคุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ๒. เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานของสำนักงานวิทยาเขต สำนักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ และศูนย์บัณฑิต โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชสีมาภรณ์  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตนครราชสีมา พร้อมทั้งมีวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “บริหารอย่างไร  ให้ห่างไกลความเสี่ยง” โดย พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และวิทยากรกลุ่ม บรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “”ตั้งเกณฑ์ให้ชัด วัดให้ตรง ลงตาราง จัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง” เรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๘”  โดย ๑.นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ๒. ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วส.นครสวรรค์ ๓. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ... Read More »

การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการบริหารความเสี่ยง มจร ให้กับผู้บริหาร และบุคลากร ประจำส่วนงาน สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนงาน  องการบริหารความเสี่ยง มจร ใ  ไ้ด้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ เรื่ห้กับผู้บริหาร และบุคลากร ประจำส่วนงาน โดยกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ทำหน้าที่กระบวนกร เพื่อสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแนะนำ และให้ข้อมูลระบบการบริหารความเสี่ยง มจร เพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอน ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง “เพื่อสร้างความสำเร็จ” ส่วนงาน สถาบันภาษา มจร

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนงาน สถาบันภาษา ร่วมกับ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ        การบริหารความเสี่ยง “เพื่อสร้างความสำเร็จ” ให้กับผู้บริหาร และบุคลากร ของส่วนงาน สถาบันภาษา มจร นำโดยท่านวิทยากร             ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มจร ท่านให้ข้อคิดในการทำงานไว้ว่า “เราจะปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการทำงานให้ลดลง แต่กระบวนการทำงานเหมือนเดิม หรือจะคงไว้ซึ่งเป้าหมายเดิม แต่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น” Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย