กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริการให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในระบบการเงินและบัญชี วิทยาเขตสุรินทร์

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ให้ในรูปแบบการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เพื่อการรับรู้ จำกัดและควบคุมผลกระทบ ลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น สร้างกระบวนการควบคุมภายในที่ดี ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตสุรินทร์ นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ Read More »

บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน ระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/ วิทยาลัย/คณะ โดย ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน ระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/ วิทยาลัย/คณะ โดย ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ Read More »

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน จัด Workshop ที่ชื่อว่า “ตั้งเกณฑ์ให้ชัด วัดให้ตรง พอร์ตลงตาราง จัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง” ให้กับส่วนงาน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุม วงศ์ผดุงเกียรติ อาคารบรรณาคาร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน จัด Workshop ที่ชื่อว่า “ตั้งเกณฑ์ให้ชัด วัดให้ตรง ลงตาราง จัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง” ให้กับส่วนงาน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเครื่องมือในการประเมินค่าของปัจจัยความเสี่ยง นำไปพัฒนาจาก Risk Management มุ่งสู่การเป็น Learning Organization      Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สถาบันภาษา

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม ทางสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมการจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อทำความเข้าใจ และระบุความเสี่ยงในด้านต่างๆ ในการนี้มีกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักตรวจสอบภายใน นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ ได้ให้ความรู้และจัด Workshop โดยมี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา มจร ได้ระดมความคิดเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาองค์กรต่อไป      Read More »

นำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมินระดับความเสี่ยง คือ risk matrix ให้กับส่วนงาน สำนักทะเบียนและวัดผล

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.ณ ห้องสำนักทะเบียนและวัดผล C ๓๐๐ อาคารเรียนรวม กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้านำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมินระดับความเสี่ยง คือ risk matrix ให้กับส่วนงาน สำนักทะเบียนและวัดผล และถือว่าเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน KM for RM ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ส่วนงาน สำนักทะเบียนและวัดผล ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยง มจร    Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ซึ่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มีปัจจัยเสี่ยงเดิม ๒ ด้าน คือ ด้านการเงิน และด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยความเสี่ยงเดิม ๒ ปัจจัย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่อง ขาดกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติขาดกลไกในการดำเนินการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน (PDCA ) (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน)  Read More »

การประชุมบุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำ ส่วนหอสมุดกลาง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลีสารสนเทศ ได้มีการประชุมบุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำ ส่วนหอสมุดกลาง นำโดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ และนางวีระวรรณ พราพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนหอสมุดกลาง เพื่อระดมความคิดในการวิเคราะห์ ระบุ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำส่วนหอสมุดกลาง ซึ่งได้ปัจจัยความเสี่ยงประจำส่วนหอสมุดกลาง ๕ ปัจจัย ๓ ด้าน คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎระเบียบ และด้านกลุยุทธ์ และในการนี้ได้มีผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมด้วยเพื่อหารือในการจัดทำรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ(กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน) Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง ๓/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง ๓/๒๕๕๘ เพื่อสรุปความคืบหน้าของแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนหอสมุดกลาง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ต่อไป (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน) Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย