กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สำนักงานประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สำนักงานประกันคุณภาพ นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริอาจารย์ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำส่วนงานสำนักงานประกันคุณภาพ ไว้ ๒ ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ ๑ ข้อมูลในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ปัจจัยที่ ๒ การใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน และนำมาจัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้มีผลกระทบน้อยลง จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน) Read More »

RM สัญจร ส่วนงาน กองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร(พล อาภากโร ป.ธ.๙) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้แทนส่วนงานร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของส่วนงานกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี กับคณะทำงานความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรของกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง มาแนะนำให้ข้อมูล ทั้งนี้ในส่วนของกองกิจการนิสิต ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงเดิม คือ การขาดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ชัดเจน และขาดการสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างส่วนงานที่ดูแลนิสิตกับบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นเจ้าภาพความเสี่ยงในระดับยุทธศาสตร์ ในการประชุมมีพระมหาวิลัย สมาจาโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน คุณเกษม ประกอบดี หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติศาสนกิจ ร่วมให้ข้อมูลและการนี้สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำคำสั่ง คกก.บริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงานกองกิจการนิสิต โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธาน ซึ่งจะได้ประชุมและทำการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงส่วนงานเพิ่มเติมให้รอบด้านต่อไป(กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน) Read More »

ความคืบหน้า การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการวิเคราะปัจจัยความเสี่ยงไว้ทั้งหมด ๑๙ ปัจจัย และได้ประเมิน และจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง ที่จะนำมาทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๔ ปัจจัย ประกอบด้วย RF ๑ ขาดนโยบายและแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ ICT, RF ๒ การใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์, RF ๓ ขาดแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะการทำงานด้าน ICT และRF ๔ ระบบสารสนเทศที่สำคัญถูกโจมตีด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มีการประชุมในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน ไปแล้ว ๒ ครั้ง คือวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามลำดับ (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน) Read More »

การจัดการความรู้ ในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ส่วนงาน คณะสังคมศาสตร์

นอกจากการได้นำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยงให้กับส่วนงาน คณะสังคมศาสตร์ ยังได้แนวคิดดีดีในการพัฒนาในงานบริหารความเสี่ยง จาก ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ว่าต้องมีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารให้เกิดความที่เข้าใจที่ตรงกัน (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน) Read More »

RM สัญจร ส่วนงาน คณะครุศาสตร์

ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้านำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้กับส่วนงาน คณะครุศาสตร์ และให้ข้อเสนอแนะในการระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน คณะครุศาสตร์ เพื่อนำเข้าพิจารณาในการประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ประจำส่วนงาน คณะครุศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อไป (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน) Read More »

นำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยง ส่วนงาน สถาบันภาษา

ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้านำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้กับส่วนงาน สถาบันภาษา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และการเรียนรู้ร่วมกันในงานบริหารความเสี่ยงร่วมกัน ด้วยความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากจากพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน) Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพระสอนศีลธรรม

ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพระสอนศีลธรรม โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม ร่วมกับกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มาให้ KM เกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (ขอขอบคุณความอนุเคราะห์ภาพถ่าย จาก นายฤทธิไกร ยอดแก้ว และนายขวัญตระกูล พรหมเสนา) กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน   Read More »

แจ้งผลการดำเนินบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เนื้อหาข่าว ส่วนงาน คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน แผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประชุมระบบเสี่ยง/แผ่น เอกสารประกอบ รายชื่อผู้ให้ข้อมูล ผลการประเมิน ๑ . กองกลาง      พระมหาสาธิต สาธิโต ๒ . กองกิจการนิสิต    พระมหาประยูร โชติวโร ๓ . กองกิจการวิทยาเขต  พระทิพย์ สิริธมฺโม ๔ . กองคลังและทรัพย์สิน  นายฉัตรชัย บัวเกิด ๕ . กองนิติการ ๖ . กองแผนงาน  พระมหาพชรศรันย์ วิเชฏฺฐสมโณ ๗ . กองวิชาการ      พระมหาธิติ อนุภทฺโท ๘ . กองวิเทศสัมพันธ์   ๙ . กองสื่อสารองค์กร  พระครูพิศาลสรวุฒิ ๑๐ . สำนักงานประกันคุณภาพ  พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส ๑๑ . สำนักงานตรวจสอบภายใน  นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร ๑๒ . สำนักงานพระสอนศีลธรรม      นายขวัญตระกูล พรหมเสนา ... Read More »

การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี โดยมีพระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการเป็นประธาน ร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ (ขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์ภาพถ่าย และรายละเอียดการประชุมจาก พระมหาธิติ อนุภทฺโท เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กองวิชาการ) Read More »

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

1สรุปผล(ภาพรวม) 2.นิยามปัจจัยเสี่ยง 3สรุปผล(บัณฑิตวิทยาลัย) 4สรุปผล(กองวิชาการ) 5สรุปผล(กองกลาง) 6สรุปผล(สำนักงานตรวจสอบภายใน) 7สรุปผล(กองคลังและทรัพย์สิน) 8สรุปผล(กองแผนงาน) 9สรุปผล(กองกิจการนิสิต) 10สรุปผล(สำนักงานประกันคุณภาพ) 11สรุปผล(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 12สรุปผล(สำนักงานทะเบียนและวัดผล)   Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย