กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

Category Archives: กิจกรรม

ระดมความคิด ในการประเมิน และจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง นำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่วนงาน วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง A ๔๐๐ ส่วนงาน วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้จัด workshop เพื่อระดมความคิด ในการประเมิน และจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง นำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป   Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย

ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกลุ่ม ๒ ท่าน คือ ๑. ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วข.นครสวรรค์ และ ๒. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องเรียน โซน B ๔๐๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา Read More »

โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง วิทยาเขตอุบลราชธานี

ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกลุ่ม ๒ ท่าน คือ ๑. ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วข.นครสวรรค์ และ ๒. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี Read More »

การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการบริหารความเสี่ยง มจร ให้กับผู้บริหาร และบุคลากร ประจำส่วนงาน สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนงาน  องการบริหารความเสี่ยง มจร ใ  ไ้ด้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ เรื่ห้กับผู้บริหาร และบุคลากร ประจำส่วนงาน โดยกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ทำหน้าที่กระบวนกร เพื่อสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแนะนำ และให้ข้อมูลระบบการบริหารความเสี่ยง มจร เพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอน ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง “เพื่อสร้างความสำเร็จ” ส่วนงาน สถาบันภาษา มจร

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนงาน สถาบันภาษา ร่วมกับ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ        การบริหารความเสี่ยง “เพื่อสร้างความสำเร็จ” ให้กับผู้บริหาร และบุคลากร ของส่วนงาน สถาบันภาษา มจร นำโดยท่านวิทยากร             ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มจร ท่านให้ข้อคิดในการทำงานไว้ว่า “เราจะปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการทำงานให้ลดลง แต่กระบวนการทำงานเหมือนเดิม หรือจะคงไว้ซึ่งเป้าหมายเดิม แต่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น” Read More »

การบริการให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในระบบการเงินและบัญชี วิทยาเขตสุรินทร์

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ให้ในรูปแบบการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เพื่อการรับรู้ จำกัดและควบคุมผลกระทบ ลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น สร้างกระบวนการควบคุมภายในที่ดี ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตสุรินทร์ นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ Read More »

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน จัด Workshop ที่ชื่อว่า “ตั้งเกณฑ์ให้ชัด วัดให้ตรง พอร์ตลงตาราง จัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง” ให้กับส่วนงาน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุม วงศ์ผดุงเกียรติ อาคารบรรณาคาร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน จัด Workshop ที่ชื่อว่า “ตั้งเกณฑ์ให้ชัด วัดให้ตรง ลงตาราง จัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง” ให้กับส่วนงาน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเครื่องมือในการประเมินค่าของปัจจัยความเสี่ยง นำไปพัฒนาจาก Risk Management มุ่งสู่การเป็น Learning Organization      Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สถาบันภาษา

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม ทางสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมการจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อทำความเข้าใจ และระบุความเสี่ยงในด้านต่างๆ ในการนี้มีกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักตรวจสอบภายใน นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ ได้ให้ความรู้และจัด Workshop โดยมี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา มจร ได้ระดมความคิดเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาองค์กรต่อไป      Read More »

นำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมินระดับความเสี่ยง คือ risk matrix ให้กับส่วนงาน สำนักทะเบียนและวัดผล

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.ณ ห้องสำนักทะเบียนและวัดผล C ๓๐๐ อาคารเรียนรวม กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้านำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมินระดับความเสี่ยง คือ risk matrix ให้กับส่วนงาน สำนักทะเบียนและวัดผล และถือว่าเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน KM for RM ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ส่วนงาน สำนักทะเบียนและวัดผล ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยง มจร    Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ซึ่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มีปัจจัยเสี่ยงเดิม ๒ ด้าน คือ ด้านการเงิน และด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยความเสี่ยงเดิม ๒ ปัจจัย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่อง ขาดกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติขาดกลไกในการดำเนินการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน (PDCA ) (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง รายงาน)  Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย